DATUM
2015-10-26

Handbok för publicering av konsoliderade författningar i rättsinformationssystemet

Detta dokument är handbok för den som ska införa publicering av författningar i rättsinformationssystemet. Det vänder sig till den som har det tekniska ansvaret för att implementera det IT-stöd som krävs.

Detta dokument kompletteras av Introduktion för implementatörer och teknikansvariga, som bör läsas innan detta. Tillsammans bör dessa två dokument innehålla tillräckligt underlag för att inleda ett införandeprojekt i myndighetsorganisationen.

Det här dokumentet innehåller främst information om hur metadata för konsoliderade författningar ska utttryckas. Det vänder sig både till den som ansvarar för elektronisk publicering av de de lagar och förordningar som publiceras i SFS, och till den som ansvarar för elektronisk publicering av de föreskrifter som publiceras i en myndighets författningssamling.

Om du har några frågor med anledning av detta dokument eller angående rättsinformationsprojektet i stort, kontakta gärna Heléne Lundgrenhelene.lundgren@dom.se.

Observera att detta dokument inte är fastställt i alla delar ännu.

Ändringar
Datum Ändring
2014-01-30 Uppdaterat kontaktperson
2010-04-19 Exemplen använder genomgående dct:identifier, som bör användas för alla konsoliderade författningar. Smärre språkliga och formgivningsmässiga förändringar.

Innehåll

1. Relationen mellan författningar och konsoliderade författningar

Efter att en författning ursprungligen kungjorts i form av en grundförfattning kan det efter en tid finnas anledning att göra en ändring i denna genom ändringsförfattningar. Dessa ändringsförfattningar talar i allmänhet om på vilket sätt grundförfattningen ska ändras, vanligen genom att ange nya lydelser för enskilda befintliga paragrafer, införa nya paragrafer eller upphäva befintliga.

Efter några ändringsförfattningar blir författningens innehåll ganska svårgenomträngligt. Därför är det vanligt att man skapar en separat text där grundförfattningens text ändras enligt efterföljande ändringsförfattningar. Denna text kallas i allmänhet för en konsoliderad författning. I vissa sammanhang kan andra beteckningar användas, exv "fulltext" eller "aktuell lydelse".

Det är dock endast grund- och ändringsförfattningarna som har formell rättslig betydelse, så den konsoliderade författningen utgör främst ett hjälpmedel för den som vill sätta sig in i författningen.

Enligt rättsinformationsförordningen är det endast Regeringskansliet som är skyldiga att publicera konsoliderade versioner av de författningar som ingår i SFS. Det är dock vanligt att myndigheter som en service framställer konsoliderade versioner av de författningar som ingår i deras författningssamlingar. Dessa kan också publiceras rättsinformationssystemet, om myndigheten så önskar.

2. Nivå 2-publicering

Eftersom konsolideringar, i den mån de idag tas fram, inte i första hand är avsedda för tryck utan för webbpublicering är det mer sannolikt att de redan idag produceras på ett sätt som är lämpat för strukturede och semantiska format.

För publicering enligt nivå 2 ska XHTML 1.1+RDFa användas. Detta är ett generellt dokumentformat, men genom några enkla principer kan man få ganska stor semantisk precision i sitt material.

Genom att använda nästlade <div>-element kan en författnings hierarkiska struktur representeras -- en <div> som representerar ett kapitel innehåller en eller flera <div> som representerar paragrafer, som vartoch en innehåller en <p> som representerar ett stycke.

I bilaga 3 och 4 finns exempel på hur en föreskrift respektive en lag kan uttryckas i XHTML 1.1+RDFa.

3. Konsolideringsunderlag och registerinformation

En konsoliderad text måste innehålla en hänvisning till grunddokumentet samt en lista med hänvisningar till alla ändringsförfattningar.

Om grund- och ändringsförfattningar redan publiceras i rättsinformationssystemet så finns redan all information som behövs för att skapa registerinformation för den konsoliderade lagen. Denna information inkluderar titlar, löpnummer, ikraftträdandedatum m.m. för alla ingående författningar, samt även information om vad som ändrats.

Det är dock tillåtet att i den konsoliderade texten återupprepa denna information och även att komplettera den (exempelvis med en summering av vilka ändringar som skett i varje ändringsförfattning).

4. URI:er för olika versioner av en konsoliderad text

Grundprincipen är att en konsoliderad författning har samma uri som grundförfattningen med /konsoliderad/<datum>, där <datum> är den dag konsolideringen gjordes, uttryckt i ISO 8601-format (ÅÅÅÅ-MM-DD).

För fler detaljer, se dokumentet URI-principer i den övriga dokumentationen.

Bilaga 1: Egenskaper för dokumenttypen KonsolideradGrundforfattning

Konsoliderad grundförfattning

(en typ av Rättsinformationsdokument)

En konsolidering av en grundförfattning i någon författningssamling, i lydelse med införda ändringar, fram till en viss tidpunkt. Sammanställningen kan utgå från en tidigare konsoliderad version eller från grundförfattningen.

URI:
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#KonsolideradGrundforfattning
EgenskapBeskrivningFörekomst
Bilaga

En generell bilaga till ett rättsinformationsdokument.

URI:
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#bilaga
valfri
Identifierare

En otvetydig hänvisning till resursen inom en givet kontext.

(Anges som: Text)

URI:
http://purl.org/dc/terms/identifier
minst en
Konsoliderar

Information om vilket ursprungsdokument som konsolideras.

(Anges som: Författning)

URI:
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#konsoliderar
exakt en
Konsolideringsunderlag

Information om vilka dokument, inklusive ursprungsdokumentet, som ingått i konsolideringsunderlaget. Kan t.ex. utgå från en tidigare konsoliderad version. Samling med referenser till dokument.

URI:
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#konsolideringsunderlag
minst 2
Titel

Dokumentets officiella titel

(Anges som: Text)

URI:
http://purl.org/dc/terms/title

Mer specifika egenskaper:

Alternativ titel
Ett alternativt namn för resursen.

minst en
Utgivare

Ansvarig utgivare av detta dokument.

(Anges som: Organisation)

URI:
http://purl.org/dc/terms/publisher
max 1
Utgiven

Datum då resursen formellt utgavs (t.ex. publicering).

(Anges som: Datum)

URI:
http://purl.org/dc/terms/issued

Mer specifika egenskaper:

Utkom från trycket
Datum då dokumentet utkom från trycket. (Datum)

exakt en

Bilaga 2: Exempel på metadata för en konsoliderad myndighetsföreskrift (DVFS 2000:5)

Det här är en konsolidering av en författning som sedan grundförfattningen (DVFS 2000:5) har ändrats fyra gånger. Den konsoliderade versionen av texten skapades 2006-03-15.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF
  xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:rpubl="http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#"
>
  <rpubl:KonsolideradGrundforfattning rdf:about="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dvfs/2000:5/konsolidering/2006-03-15">
    <rpubl:konsolideringsunderlag rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dvfs/2004:2"/>
    <rpubl:konsolideringsunderlag rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dvfs/2002:2"/>
    <rpubl:konsolideringsunderlag rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dvfs/2006:1"/>
    <rpubl:konsolideringsunderlag rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dvfs/2005:11"/>
    <rpubl:konsolideringsunderlag rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dvfs/2000:5"/>
    <dct:identifier xml:lang="sv">DVFS 2000:5 i lydelse enligt DVFS 2006:1</dct:identifier>
    <dct:title xml:lang="sv">
      Domstolsverkets föreskrifter om hur fastighetsregistrets
      inskrivningsdel skall föras (DVFS 2000:5)
    </dct:title>
    <dct:issued>2006-03-15</dct:issued>
    <rpubl:kapitel>
      <rpubl:Kapitel rdf:about="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dvfs/2000:5/konsolidering/2006-03-15#k_1">
        <rpubl:paragraf rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dvfs/2000:5/konsolidering/2006-03-15#k_1-p_7"/>
        <rpubl:paragraf rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dvfs/2000:5/konsolidering/2006-03-15#k_1-p_2"/>
        <rpubl:paragraf rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dvfs/2000:5/konsolidering/2006-03-15#k_1-p_4"/>
        <rpubl:paragraf rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dvfs/2000:5/konsolidering/2006-03-15#k_1-p_5"/>
        <rpubl:paragraf rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dvfs/2000:5/konsolidering/2006-03-15#k_1-p_1"/>
        <rpubl:paragraf rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dvfs/2000:5/konsolidering/2006-03-15#k_1-p_8"/>
        <rpubl:paragraf rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dvfs/2000:5/konsolidering/2006-03-15#k_1-p_3"/>
        <rpubl:paragraf rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dvfs/2000:5/konsolidering/2006-03-15#k_1-p_6"/>
        <rpubl:paragraf rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dvfs/2000:5/konsolidering/2006-03-15#k_1-p_6_a"/>
      </rpubl:Kapitel>
    </rpubl:kapitel>
    <rpubl:konsoliderar rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dvfs/2000:5"/>
  </rpubl:KonsolideradGrundforfattning>
  <rpubl:Paragraf rdf:about="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dvfs/2000:5/konsolidering/2006-03-15#k_1-p_7">
    <rpubl:paragrafnummer xml:lang="sv">7 §</rpubl:paragrafnummer>
  </rpubl:Paragraf>
  <rpubl:Paragraf rdf:about="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dvfs/2000:5/konsolidering/2006-03-15#k_1-p_2">
    <rpubl:paragrafnummer xml:lang="sv">2 §</rpubl:paragrafnummer>
  </rpubl:Paragraf>
  <rpubl:Paragraf rdf:about="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dvfs/2000:5/konsolidering/2006-03-15#k_1-p_4">
    <rpubl:paragrafnummer xml:lang="sv">4 §</rpubl:paragrafnummer>
  </rpubl:Paragraf>
  <rpubl:Paragraf rdf:about="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dvfs/2000:5/konsolidering/2006-03-15#k_1-p_5">
    <rpubl:paragrafnummer xml:lang="sv">5 §</rpubl:paragrafnummer>
  </rpubl:Paragraf>
  <rpubl:Paragraf rdf:about="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dvfs/2000:5/konsolidering/2006-03-15#k_1-p_1">
    <rpubl:paragrafnummer xml:lang="sv">1 §</rpubl:paragrafnummer>
  </rpubl:Paragraf>
  <rpubl:Paragraf rdf:about="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dvfs/2000:5/konsolidering/2006-03-15#k_1-p_8">
    <rpubl:paragrafnummer xml:lang="sv">8 §</rpubl:paragrafnummer>
  </rpubl:Paragraf>
  <rpubl:Paragraf rdf:about="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dvfs/2000:5/konsolidering/2006-03-15#k_1-p_3">
    <rpubl:paragrafnummer xml:lang="sv">3 §</rpubl:paragrafnummer>
  </rpubl:Paragraf>
  <rpubl:Paragraf rdf:about="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dvfs/2000:5/konsolidering/2006-03-15#k_1-p_6">
    <rpubl:paragrafnummer xml:lang="sv">6 §</rpubl:paragrafnummer>
  </rpubl:Paragraf>
  <rpubl:Paragraf rdf:about="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dvfs/2000:5/konsolidering/2006-03-15#k_1-p_6_a">
    <rpubl:paragrafnummer xml:lang="sv">6 a §</rpubl:paragrafnummer>
  </rpubl:Paragraf>
</rdf:RDF>

Bilaga 3: Exempel på en konsoliderad myndighetsföreskrift enligt Nivå 2 (XHTML 1.1+RDFa)

Det här är själva den konsoliderade texten av DVFS 2000:5 med införda ändringar. Av utrymmesskäl är endast 1 kap. 1-8 §§ samt första sektionen av bilagan medtagen - dessa visar dock några exempel på hur vanligt förekommande element (kapitel- och paragrafstrukturer, textformattering, tabeller, och bilagor) i författningstexter kan representeras.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML+RDFa 1.0//EN" "http://www.w3.org/MarkUp/DTD/xhtml-rdfa-1.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="sv"
      xmlns:rpubl="http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#"
      xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/">
  <head>
    <base href="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dvfs/2000:5/konsolidering/2006-03-15"/>
    <title>
      Domstolsverkets föreskrifter om hur fastighetsregistrets
      inskrivningsdel skall föras (DVFS 2000:5)
    </title>
    <link rel="rpubl:konsoliderar" href="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dvfs/2000:5"/>
    <meta property="dct:issued" datatype="xsd:date" content="2006-03-15"/>
  </head>
  <body typeof="rpubl:KonsolideradGrundforfattning">
    <h1 property="dct:title">
      Domstolsverkets föreskrifter om hur fastighetsregistrets
      inskrivningsdel skall föras (DVFS 2000:5)
    </h1>
    <h2 property="dct:identifier">DVFS 2000:5 i lydelse enligt DVFS 2006:1</h2>
    <div class="preambel">
      <p>
        Observera att det kan förekomma fel i denna utgåva. Texten bör
        därför alltid kontrolleras mot den kungjorda tryckta versionen.
      </p>
      Beslutade: 2000-06-13<br/>
      Ikraftträdande: 1 juli 2000<br/>
      Grundförfattning: <span rel="rpubl:konsolideringsunderlag" href="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dvfs/2000:5">DVFS 2000:5</span><br/>
      Ändringar: 
      <span rel="rpubl:konsolideringsunderlag" href="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dvfs/2002:2">DVFS 2002:2</span>,
      <span rel="rpubl:konsolideringsunderlag" href="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dvfs/2004:2">DVFS 2004:2</span>,
      <span rel="rpubl:konsolideringsunderlag" href="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dvfs/2005:11">DVFS 2005:11</span>,
      <span rel="rpubl:konsolideringsunderlag" href="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dvfs/2006:1">DVFS 2006:1</span><br/>
      Ansvarig utgivare: Charlotte Brokelind<br/>
    </div>
    <div class="konsolideradtext" rel="rpubl:kapitel">
      <div typeof="rpubl:Kapitel" rel="rpubl:paragraf" about="#k_1">
        <h1>1 kap. UPPGIFTER OM LAGFART</h1>
        <h2>Uppgifter om förvärvare</h2>
        <div typeof="rpubl:Paragraf"  about="#k_1-p_1">
          <p>
            <span property="rpubl:paragrafnummer">1 §</span>
            Inskrivningsdelen skall för varje lagfartsuppgift
            innehålla uppgift om
            <i>identitetsnummer</i>. Identitetsnummer är för fysisk
            person dennes <i>personnummer</i>, för juridisk person
            dess organisationsnummer. För dödsbo utgörs
            identitetsnumret av nollor eller, om det är känt, av det
            registreringsnummer som åsatts av skattemyndighet. För
            prästlönetillgång utgörs identitetsnumret av
            nollor. <i>(DVFS 2002:2)</i>
          </p>
        </div>
        <div typeof="rpubl:Paragraf" about="#k_1-p_2">
          <p>
            <span property="rpubl:paragrafnummer">2 §</span> Uppgifter om
            en viss individ får finnas bara en gång på en och samma
            fastighet, även om han förvärvat egendomen i flera
            omgångar.  <i>Namnet</i> (ev. mellannamn, efternamn och
            förnamn) får inte anges med mer än fyrtio tecken.
          </p>
        </div>
        <div typeof="rpubl:Paragraf"  about="#k_1-p_3">
          <p>
            <span property="rpubl:paragrafnummer">3 §</span> För en
            <i>fysisk person</i> skall ev. mellannamn och efternamn
            skrivas först, därefter samtliga förnamn i den ordning de
            angivits i fångeshandlingen. Kommatecken skall sättas
            efter släktnamnet och prefix (af, av, von, de) skall
            sättas före det ev. mellannamn och efternamn till vilket
            det hör. Titel, sökandes relation till annan sökande/ägare
            (och hans hustru) förs inte in i inskrivningsdelen.
          </p>
        </div>
        <div typeof="rpubl:Paragraf"  about="#k_1-p_4">
          <p>
            <span property="rpubl:paragrafnummer">4 §</span> För ett
            <i>dödsbo</i> skall den avlidnes namn anges enligt samma
            regler som för en fysisk person. Därefter skrivs
            kommatecken och sist dödsbo.
          </p>
        </div>
        <div typeof="rpubl:Paragraf" about="#k_1-p_5">
          <p>
            <span property="rpubl:paragrafnummer">5 §</span> För
            aktiebolag skall aktiebolag(et) anges förkortat till
            AB. Ingår det som en del av annat ord, skall delarna
            skiljas åt genom bindestreck.  För andra bolag och
            föreningar skall följande förkortningar användas:
          </p>
          <table>
            <tr><td>Handelsbolag</td><td>HB</td></tr>
            <tr><td>Kommanditbolag</td><td>KB</td></tr>
            <tr><td>Ekonomisk förening</td><td>EK FÖR</td></tr>
            <tr><td>Bostadsrättsförening</td><td>BRF</td></tr>
            <tr><td>Stiftelse</td><td>STIFT</td></tr>
            <tr><td>Kooperativ hyresrättsförening</td><td>KOOP HRF</td></tr>
          </table>
          <p>
            Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsföreningar skall
            förkortas HSB (Exempel: HSB:s RIKSFÖRBUND).<br/>
            U.p.a. skall föras in utan punkter: UPA<br/>
            M.b.p.a. skall föras in utan punkter: MBPA <i>(DVFS 2002:2)</i>
          </p>
        </div>
        <div typeof="rpubl:Paragraf" about="#k_1-p_6">
          <p>
            <span property="rpubl:paragrafnummer">6 §</span> För
            <i>staten</i> skall förvaltande myndighets namn anges
            föregånget av ordet staten. Ändras förvaltande myndighet
            och/eller dess organisationsnummer skall den nya uppgiften
            föras in.
          </p>
        </div>
        <div typeof="rpubl:Paragraf" about="#k_1-p_6_a">
          <p>
            <span property="rpubl:paragrafnummer">6 a §</span> En
            uppgift enligt 45 a § förordningen (2000:308) om
            fastighetsregister om att egendomen förvaltas av
            Svenska kyrkan förs in efter uppgift om förvärvare
            eller uppgift om att egendomen utgör en
            prästlönetillgång (Exempel: Prästlönetillgång, Svenska
            kyrkan). <i>(DVFS 2002:2)</i>
          </p>
        </div>
        <div typeof="rpubl:Paragraf" about="#k_1-p_7">
          <p>
            <span property="rpubl:paragrafnummer">7 §</span>
            <i>Vägdistrikt</i> skall inte anges till namnet.
          </p>
        </div>
        <div typeof="rpubl:Paragraf" about="#k_1-p_8">
          <p>
            <span property="rpubl:paragrafnummer">8 §</span>
            För <i>enskild järnväg</i> skall järnvägens namn anges.
          </p>
        </div>
      </div><!--kapitel-->
    </div><!--konsolideradtext-->
    <div class="bilaga" about="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dvfs/2000:5/konsolidering/2006-03-15#bilaga_1">
      <h1>FÖRTECKNING ÖVER FÅNGESKODER</h1>
      <table>
        <tr><th>1</th><th>Vanligt köp</th></tr>
        <tr><td>1.1</td><td>Normalfall</td><td>11</td></tr>
        <tr><td>1.2</td><td>Specialfall</td><td>12</td></tr>
        <tr>
          <td/>
          <td>
            a. Mer än 10% av köpeskillingen eller ospecificerat värde
            belöper på lös egendom som omfattas av
            förvärvet. Bedömningen sker enligt de regler som finns i
            13 § stämpelskattelagen (SL).
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td/>
          <td>
            b. Transportköp (den senare överlåtelsen), när
            förutsättningar för skattebefrielse enligt 7 § SL
            föreligger.
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td/>
          <td>
            c. Köp med intressegemenskap mellan säljare och köpare,
            t.ex. köp mellan bolag och intressent i bolaget, köp
            mellan dödsbo och delägare i dödsboet, köp av ideell andel
            när köparen tidigare äger andel i köpeobjektet.
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td/>
          <td>
            d. Gåva som enligt 5 § SL skall anses som köp.
          </td>
        </tr>
      </table>
    </div><!--bilaga-->
    <div class="ikraftbest">
      <h1>Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser</h1>
      <hr/>
      <div about="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dvfs/2000:5">
        <p>DVFS 2000:5</p>
        <p>Denna författning träder i kraft den 1 juli 2000.</p>
      </div>
      <hr/>
      <div about="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dvfs/2002:2">
        <p>DVFS 2002:2</p>
        <p>Denna författning träder i kraft den 1 juli 2002.</p>
      </div>
      <hr/>
      <div about="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dvfs/2004:2">
        <p>DVFS 2004:2</p>
        <p>Denna författning träder i kraft den 1 september 2004.</p>
      </div>
      <hr/>
      <div about="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dvfs/2005:11">
        <p>DVFS 2005:11</p>
        <p>Denna författning träder i kraft den 1 januari 2006.</p>
      </div>
      <hr/>
      <div about="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dvfs/2000:5">
        <p>DVFS 2006:1</p>
        <p>Denna författning träder i kraft den 1 april 2006.</p>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>

Bilaga 4: Exempel på en konsoliderad myndighetsföreskrift enligt Nivå 2 (XHTML 1.1+RDFa)

Det här är ett exempel på hur en konsoliderad text kan uttryckas i XHTML och RDFa på enklast tänkbara sätt. Genom att själva den konsoliderade texten saknar semantisk uppmärkning är det svårt att återanvända den, och den kommer heller inte se bra ut presenterad på skärm, men det kan vara ett snabbt sätt att komma igång med publiceringen.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML+RDFa 1.0//EN" "http://www.w3.org/MarkUp/DTD/xhtml-rdfa-1.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="sv"
      xmlns:rpubl="http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#"
      xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
      xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/">
  <head>
    <base href="http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1999:175/konsolidering/2009-11-20"/>
    <title>Rättsinformationsförordning (1999:175)</title>
    <link rel="rpubl:konsoliderar" href="http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1999:175"/>
    <meta property="dct:issued" datatype="xsd:date" content="2009-11-20"/>
  </head>
  <body typeof="rpubl:KonsolideradGrundforfattning">
    <div class="preambel">
      <!-- denna sektion motsvarar metadatan i SFST. Notera att denna
           sektion enbart är för visningsändamål, och inte innehåller
           någon RDFa-metadata. -->
      <dl>
        <dt>SFS nr</dt>
        <dd>1999:175</dd>
        <dt>Departement/myndighet</dt>
        <dd>Justitiedepartementet Gransk</dd>
        <dt>Rubrik</dt>
        <dd>Rättsinformationsförordning (1999:175)</dd>
        <dt>Utfärdad</dt>
        <dd>1999-03-25</dd>
        <dt>Ändring införd</dt>
        <dd>t.o.m. SFS 2009:1059</dd>
      </dl>
    </div>

    <h1 property="dct:title">Rättsinformationsförordning (1999:175)</h1>
    <h2 property="dct:identifier">SFS 1999:175 i lydelse enligt SFS 2009:1059</h2>
    <pre class="konsolideradtext">
Ett offentligt rättsinformationssystem

1 § I syfte att tillförsäkra den offentliga förvaltningen och
enskilda tillgång till grundläggande rättsinformation i
elektronisk form skall det finnas ett offentligt
rättsinformationssystem.

Rättsinformationssystemet skall föras med hjälp av
informationsteknik och finnas tillgängligt genom ett allmänt
nätverk. Innehållet i systemet skall vara tillgängligt på ett
enhetligt sätt.


2 § I denna förordning föreskrivs

1. vilket innehåll rättsinformationssystemet skall ha (3-9 §§),

2. vem som har informationsansvar (10-14 §§),

3. vem som skall samordna systemet (15-19 §§), och

4. vilken information som skall finnas tillgänglig utan avgift
(20 §).


Dessutom finns bestämmelser om personuppgifter (21-23 §§).


Obligatoriskt innehåll

Föreskrifter

3 § Rättsinformationssystemet skall innehålla

1. Svensk författningssamling som den kungörs,

2. referensregister över författningar i Svensk
författningssamling, och

3. grundförfattningarna i Svensk författningssamling i deras
lydelse med införda ändringar.


En bestämmelse i Svensk författningssamling som upphävs skall
sparas elektroniskt på ett sådant sätt att det blir möjligt att
få fram grundförfattningarna i deras lydelse med införda
ändringar vid tidigare tidpunkter.
    </pre>
  </body>
</html>

Bilaga 5: Exempel på en konsoliderad lag (SFS 2000:1135) enligt Nivå 2

Detta exempel visar hur man i en konsoliderad lagtexts registerinformation kan hänvisa till de individuella förarbetena. Det visar också hur man kan uttrycka hänvisningar till andra lagar, enskilda paragrafer i andra lagar, och paragrafer inom den aktuella lagen.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML+RDFa 1.0//EN" "http://www.w3.org/MarkUp/DTD/xhtml-rdfa-1.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="sv"
      xmlns:rpubl="http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#"
      xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
      xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/">
  <head>
    <base href="http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/2000:1335/konsolidering/2006-12-22"/>
    <title>Lag (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät</title>
    <link rel="rpubl:konsoliderar" href="http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/2000:1335"/>
    <meta property="dct:issued" datatype="xsd:date" content="2006-12-22"/>
  </head>
  <body typeof="rpubl:KonsolideradGrundforfattning">
    <div class="preambel">
      <!-- denna sektion motsvarar metadatan i SFST -->
      <dl>
        <dt>SFS nr</dt>
        <dd>2000:1335</dd>
        <dt>Departement/myndighet</dt>
        <dd>Näringsdepartementet</dd>
        <dt>Rubrik</dt>
        <dd>Lag (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till
        kommuner för anläggande av telenät</dd>
        <dt>Utfärdad</dt>
        <dd>2000-12-14</dd>
        <dt>Ändring införd</dt>
        <dd>t.o.m. SFS 2006:1464</dd>
      </dl>
    </div>

    <h1 property="dct:title">Lag (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till
        kommuner för anläggande av telenät</h1>
    <h2 property="dct:identifier">SFS 2000:1335 i lydelse enligt SFS 2006:1464</h2>
    <div class="konsolideradtext" rel="rpubl:paragraf">
      <!-- denna sektion motsvarar fulltexten i SFST -->
        <div typeof="rpubl:Paragraf"  about="#p_1">
          <p>
            <span property="rpubl:paragrafnummer">1 §</span> Stöd till
            kommuner för anläggande av allmänt tillgängliga telenät
            med hög överföringskapacitet som har beslutats av
            länsstyrelsen, ett regionalt självstyrelseorgan enligt <a
            href="http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1996:1414">lagen
            (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional
            ansvarsfördelning</a> eller samverkansorganet i Kalmar och
            Gotlands län enligt <a
            href="http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/2002:34">lagen
            (2002:34) om samverkansorgan i länen</a> och som avser
            stödberättigande åtgärder som har utförts under perioden 1
            juli 2000-31 december 2007 skall tillgodoföras kommunerna
            genom kreditering på sådant skattekonto som har upprättats
            för dem enligt <a
            href="http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1997:483#k_3-p_5">3
            kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483)</a>. Lag
            (2006:1464).
          </p>
        </div>
        <div typeof="rpubl:Paragraf"  about="#p_1">
          <p>
            <span rel="rpubl:paragrafnummer">2 §</span> Regeringen
            meddelar närmare föreskrifter om det stöd enligt <a
            href="#p_1">1 §</a> som skall krediteras skattekontot.
          </p>
        </div>
    </div>
    <h1>Register</h1>
    <div class="register">
      <!-- denna sektion motsvarar registerinformationen i SFSR -->
      <h2 rel="rpubl:konsolideringsunderlag"
          href="http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/2000:1335">Lag (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät</h2>
      <div about="http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/2000:1335"
           typeof="rpubl:Lag">
        <dl>
          <dt>SFS-nummer</dt>
          <dd>
            <span property="rpubl:arsutgava">2000</span>:<span
            property="rpubl:lopnummer">1335</span>
          </dd>
          <dt>Ansvarig myndighet</dt>
          <dd>Näringsdepartementet</dd>
          <dt>Ikraft</dt>
          <dd property="rpubl:ikrafttradandedatum" datatype="xsd:date">2002-01-01</dd>
          <dt>Förarbeten</dt>
          <dd>
            <span rel="rpubl:forarbete"
                  href="http://rinfo.lagrummet.se/publ/prop/2000/01:1">
              Prop. 2000/01:1, utg.omr. 22</span>,
            bet. 2000/01:TU1, rskr. 2000/01:80
          </dd>
        </dl>
      </div>

      <h2 rel="rpubl:konsolideringsunderlag"
          href="http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/2001:1273">Ändring</h2>
      <div about="http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/2001:1273"
           typeof="rpubl:Lag">
        <dl>
          <dt>Rubrik</dt>
          <dd property="dct:title">Lag (2001:1273) om ändring i lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät</dd>
          <dt>SFS-nummer</dt>
          <dd>
            <span property="rpubl:arsutgava">2001</span>:<span
            property="rpubl:lopnummer">1273</span>
          </dd>
          <dt>Omfattning</dt>
          <dd>ändr. 1 §</dd>
          <dt>Ikraft</dt>
          <dd property="rpubl:ikrafttradandedatum" datatype="xsd:date">2002-01-01</dd>
          <dt>Förarbeten</dt>
          <dd>
            <span rel="rpubl:forarbete"
                  href="http://rinfo.lagrummet.se/publ/prop/2001/02:1">
              Prop. 2001/02:1, utg.omr. 22</span>,
              bet. 2001/02:TU1, rskr. 2001/02:125
          </dd>
        </dl>
      </div>

      <h2 rel="rpubl:konsolideringsunderlag"
          href="http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/2002:1127">Ändring</h2>
      <div about="http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/2002:1127"
           typeof="rpubl:Lag">
        <dl>
          <dt>Rubrik</dt>
          <dd property="dct:title">Lag (2002:1127) om ändring i lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät</dd>
          <dt>SFS-nummer</dt>
          <dd>
            <span property="rpubl:arsutgava">2002</span>:<span
            property="rpubl:lopnummer">1127</span>
          </dd>
          <dt>Omfattning</dt>
          <dd>ändr. författningsrubr., 1 §</dd>
          <dt>Ikraft</dt>
          <dd property="rpubl:ikrafttradandedatum" datatype="xsd:date">2003-01-01</dd>
          <dt>Förarbeten</dt>
          <dd>
            <span rel="rpubl:forarbete"
                  href="http://rinfo.lagrummet.se/publ/prop/2002/03:1">
              Prop. 2002/03:1, utg.omr. 22</span>,
              bet. 2002/03:TU1, rskr. 2002/03:69
          </dd>
        </dl>
      </div>

      <h2 rel="rpubl:konsolideringsunderlag"
          href="http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/2004:1014">Ändring</h2>
      <div about="http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/2004:1014"
           typeof="rpubl:Lag">
        <dl>
          <dt>Rubrik</dt>
          <dd property="dct:title">Lag (2004:1014) om ändring i lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät</dd>
          <dt>SFS-nummer</dt>
          <dd>
            <span property="rpubl:arsutgava">2004</span>:<span
            property="rpubl:lopnummer">1014</span>
          </dd>
          <dt>Omfattning</dt>
          <dd>ändr. 1 §</dd>
          <dt>Ikraft</dt>
          <dd property="rpubl:ikrafttradandedatum" datatype="xsd:date">2005-01-01</dd>
          <dt>Förarbeten</dt>
          <dd>
            <span rel="rpubl:forarbete"
                  href="http://rinfo.lagrummet.se/publ/prop/2003/04:100">
              Prop. 2003/04:100</span>,
              bet. 2003/04:FiU1, rskr. 2003/04:274
          </dd>
        </dl>
      </div>

      <h2 rel="rpubl:konsolideringsunderlag"
          href="http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/2006:1464">Ändring</h2>
      <div about="http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/2006:1464"
           typeof="rpubl:Lag">
        <dl>
          <dt>Rubrik</dt>
          <dd property="dct:title">Lag (2006:1464) om ändring i lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät</dd>
          <dt>SFS-nummer</dt>
          <dd>
            <span property="rpubl:arsutgava">2006</span>:<span
            property="rpubl:lopnummer">1464</span>
          </dd>
          <dt>Omfattning</dt>
          <dd>ändr. 1 §</dd>
          <dt>Ikraft</dt>
          <dd property="rpubl:ikrafttradandedatum" datatype="xsd:date">2007-01-01</dd>
          <dt>Förarbeten</dt>
          <dd>
            <span rel="rpubl:forarbete"
                  href="http://rinfo.lagrummet.se/publ/prop/2006/07:1">
              Prop. 2006/07:1, utg.omr. 22</span>,
              bet. 2006/07:TU1, rskr. 2006/07:35
          </dd>
        </dl>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>

Bilaga 6: Exempel på postförteckning (Atom)

<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
      xml:lang="sv">
  <!--
     Denna postförteckning är uttryckt i Atom Syndication Format. Se 
     http://tools.ietf.org/html/rfc4287 för en specifikation.
  -->

  <id>tag:rinfo.regeringen.se,2010:sfst:feed</id>
  <!-- Viktig!

    Elementet `id` anger en *persistent* identifierare (URI) för denna
    datakälla.

    Rent tekniskt spelar det ingen roll vad för slags URI som används
    så länge denna inte ändras. Men i detta exempel används en TAG URI
    (se http://tools.ietf.org/html/rfc4151). Sådana är praktiska i
    feed-sammanhang, eftersom de inte är bundna till http-platsen för
    dokument. Eftersom identifieraren ska vara persistent över tid kan
    en HTTP-uri som inte längre leder någonstans vara vilseledande.

  -->

  <title>SFS i fulltext</title>
  <!--
    Anger någon slags titel på detta feed. Används inte till någonting av 
    Rättsinformationssystemet. Men den kan var användbar för någon som tar del 
    av denna källa via andra verktyg eller i andra sammanhang.
  -->

  <updated>2010-04-27T16:37:01Z</updated>
  <!--
    Ska ange tidssstämpel då något i detta feed-dokument
    ändrats. Anges som W3C Date Time Format (se
    http://tools.ietf.org/html/rfc4287#section-3.3).
  -->

  <author>
    <!-- Viktig!

      Anger kontaktinformation till ansvarig för publiceringen av denna 
      datakälla.

      Planen är att Rättsinformationssystemet ska använda denna information för 
      att rapportera om eventuella felaktigheter har uppstått vid inhämtning av 
      informationen.

      Därför är det lämpligt att e-postadressen går till en funktionsbrevlåda 
      istället för en enskild handläggare.

      Namn och URL används däremot inte av Rättsinformationssystemet, men kan vara 
      nyttig i andra sammanhang.
    -->
    <name>Regeringskansliet</name>
    <uri>http://regeringen.se/</uri>
    <email>rinfo@regeringen.se</email>
  </author>

  <link href="https://rinfo.regeringen.se/sfst/feed/index.atom" rel="self"/>
  <!--
    Anger den adress där detta feed-dokument ligger. Är inte strikt tekniskt
    nödvändig, men underlättar för någon som t.ex. sparar ner dokumentet lokalt
    utan att notera ursprungsplats.
  -->

  <link href="https://rinfo.regeringen.se/sfst/feed/archive/2010-01.atom" rel="prev-archive"/>
  <!-- Viktig!

    Anger plats för ett tidigare dokument i den sammanhängande kedjan av
    publicerade feed-dokument över tid.

    Se RFC 5005: Feed Paging and Archiving
    (http://tools.ietf.org/html/rfc5005) och dokumentet
    "Atom-insamling".

    Rättsinformationssystemet ställer *höga* krav på att dessa är 
    konsistenta, samt beständiga över tid så pass att det är garanterat att 
    systemet har hunnit hämta in informationen.

    (Exakta krav är inte fastställda, men livslängder på minst ett år är 
    rimliga.)
  -->

  <entry>
    <id>http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1999:175/konsolidering/2009-11-20</id>
    <!-- Viktig!

      Rättsinformationssystemet betraktar id:t i entry för ett 
      rättsinformationsdokument som angivande den officiella URI:n (den 
      elektroniska identifieraren) för detta dokument. Den kommer att användas 
      av alla system som hanterar poster i rättsinformationssystemet.

      För att rättsinformationsdokument-URI:er ska bli korrekta har
      rättsinformationssystemet en algoritm för att konstruera dessa.
    -->
    <updated>2009-11-20T00:00:00.000Z</updated>
    <!-- Viktig!

      Detta är den tidsstämpel som Rättsinformationssystemet använder för att 
      avgöra om posten för ett rättsinformationsdokument har uppdaterats. Det 
      är kritiskt att denna är korrekt angiven.
    -->

    <published>2009-11-20T00:00:00.000Z</published>
    <!-- Viktig!

      Denna tidsstämpel anger när posten officiellt publiceras i källan.

      För merparten av dokument kommer denna att vara densamma som updated (se 
      ovan), då förändringar av rättsinformationsdokument i huvudsak görs i 
      form av nya rättsinformationsdokument (såsom rättelseblad och 
      ändringsförfattningar). Enbart i undantagsfall ska poster uppdateras 
      (eller tas bort) elektroniskt.
    -->

    <title>SFS 1999:175 i lydelse enligt SFS 2009:1059</title>
    <!-- Måste finnas enligt Atom-standarden.

      Detta element används inte av Rättsinformationssystemet.
      Vi rekommenderar ändå att något läsbart värde används för att andra 
      verktyg ska kunna presentera läsbar information av detta feed. Utan värde 
      kommer t.ex. många vanliga feed-läsare inte att kunna skapa en användbar 
      Presentation av feed:et.
    -->

    <summary>
      Rättsinformationsförordning (1999:175)
    </summary>
    <!--
      Måste enligt Atom-standarden finnas om elementet `content` refererar
      innehåll med attributet `src`.

      Detta element används inte av Rättsinformationssystemet.
      Vi rekommenderar ändå att något läsbart värde används för att andra 
      verktyg ska kunna presentera läsbar information av detta feed. Många 
      feed-läsare visar innehållet i detta element.
    -->

    <content src="https://rinfo.regeringen.se/sfst/1999:175/2009-11-20.xhtml"
             type="application/xhtml+xml"
             hash="md5:518ae4b8357d92d959850461a9cc56e4"/>
    <!-- Viktig!

      En primär representation ska representera det faktiska 
      rättsinformationsdokumentet på ett av Rättsinformationssystemet godkänt 
      format.

      hash-attributet ska innehålla en checksumma på
      XHTML-dokumentet enligt MD5-standarden.
    -->
  </entry>

  <entry>
    <id>http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/2000:1335/konsolidering/2006-12-22</id>
    <updated>2006-12-22T00:00:00.000Z</updated>
    <published>2006-12-22T00:00:00.000Z</published>
    <title>SFS 2000:1335 i lydelse enligt SFS 2006:1464</title>
    <summary>
      Lag (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät
    </summary>
    <content src="https://rinfo.regeringen.se/sfst/2000:1335/2006-12-22.xhtml"
             type="application/xhtml+xml"
             hash="md5:b606a838e3113238e0948f33e40381e9"/>
  </entry>

</feed>