Det svenska rättsinformationssystemet

Presenter Notes

Domänen

 • Regering och riksdag: utfärdar förordningar och lagar
 • 100-talet myndigheter: publicerar föreskrifter
 • Domstolar: rättsfall som leder till avgöranden
 • Massor av dokument

Presenter Notes

Situationen

 • Publikationsansvar: respektive myndighet
 • Vidareutnyttjare: samlar data så gott det går

Presenter Notes

Behoven

 • Förordning: SFS 1999:175
 • Koherens: beskrivningar
 • Hållbarhet: URIer

Presenter Notes

Data

Presenter Notes

Presenter Notes

 1 @prefix : <http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#> .
 2 @prefix dc: <http://purl.org/dc/terms/> .
 3 @prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
 4 
 5 <http://rinfo.lagrummet.se/publ/ra-fs/2004:2> a :Myndighetsforeskrift;
 6 
 7   :forfattningssamling <http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/ra-fs>;
 8   :arsutgava "2004";
 9   :lopnummer "2";
10 
11   dc:identifier "RA-FS 2004:2";
12   dc:title """Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om
13     gallring och återlämnande av handlingar vid upphandling;"""@sv;
14   dc:publisher <http://rinfo.lagrummet.se/org/riksarkivet>;
15 
16   :beslutadAv <http://rinfo.lagrummet.se/org/riksarkivet>;
17   :bemyndigande <http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1991:446#p_12>;
18 
19   :beslutsdatum "2004-08-30"^^xsd:date;
20   :utkomFranTryck "2004-09-27"^^xsd:date;
21   :ikrafttradandedatum "2004-11-01"^^xsd:date .

Presenter Notes

Presenter Notes

Inhämtning

Presenter Notes

Hantering

 • Listor, av...
 • Poster, som paketerar...
 • Dokument, som kan beskrivas med...
 • Egenskaper och länkar

Presenter Notes

Syndikering

 • Lista: Atom feed
 • Post: Atom entry
 • Dokument: PDF, HTML+RDFa
 • Beskrivning: RDF (RDF/XML)

Presenter Notes

Presenter Notes

Atom

Presenter Notes

Poster

 1 <entry>
 2 
 3  <id>http://rinfo.lagrummet.se/publ/ra-fs/2004:2</id>
 4  <updated>2004-09-27T00:00:00.000Z</updated>
 5  <published>2004-09-27T00:00:00.000Z</published>
 6 
 7  <title>Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och
 8    återlämnande av handlingar vid upphandling;</title>
 9  <summary></summary>
10 
11  <content src="https://www.statensarkiv.se/Sve/RAFS/Filer/ra-fs-2004-02.pdf"
12      type="application/pdf"
13      hash="md5:ca68b77f41ad2231586cf3e4d7970629"/>
14 
15  <link rel="alternate"
16     href="https://www.statensarkiv.se/Sve/RAFS/showrdf?doc=2004-2"
17     type="application/rdf+xml"
18     length="2493" hash="md5:af7e5154dc653296506564d0b038697c"/>
19 
20 </entry>

Presenter Notes

Feeds

 • RFC 4287: The Atom Syndication Format
 • RFC 5005: Feed Paging and Archiving
 • Tombstones I-D: The Atom "deleted-entry" Element

Presenter Notes

Kompletta

1 <feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
2    xmlns:fh="http://purl.org/syndication/history/1.0">
3 
4  <fh:complete/>

Presenter Notes

Arkiv + raderingar

1 <feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
2    xmlns:at="http://purl.org/atompub/tombstones/1.0">
3 
4  <link rel="prev-archive"
5     href="https://www.statensarkiv.se/rafs/feed/archive/2008/index.atom"/>
6 
7  <at:deleted-entry
8    ref="http://rinfo.lagrummet.se/publ/ra-fs/3010:0"
9    when="2010-03-08T15:55:34+0100"/>

Presenter Notes

Datadrivet

Presenter Notes

VoID

 1 <http://rinfo.lagrummet.se/sys/dataset> a void:Dataset;
 2 
 3   dc:publisher <http://rinfo.lagrummet.se/org/domstolsverket>;
 4   foaf:homepage <http://rinfo.lagrummet.se/>;
 5   void:vocabulary rpubl:, dc:, foaf:;
 6 
 7   iana:describedby <http://rinfo.lagrummet.se/sys/uri/space#>;
 8   iana:describedby <http://rinfo.lagrummet.se/sys/validation/>;
 9 
10   void:dataDump [
11       iana:current <http://rinfo.lagrummet.se/feed/current>;
12       dc:identifier "tag:lagrummet.se,2009:rinfo"^^xsd:anyURI;
13       dc:format "application/atom+xml"
14     ];
15 
16   dc:source [
17       dc:publisher <http://rinfo.lagrummet.se/org/boverket>;
18       iana:current <https://rinfo.boverket.se/index.atom>;
19       dc:identifier "tag:boverket.se,2009:rinfo:feed"^^xsd:anyURI;
20       dc:format "application/atom+xml"
21     ],
22 
23   # ...

Presenter Notes

Validering

Presenter Notes

Schemarama

 • Bakgrundsdata (modeller)
 • Ladda resursbeskrivningen
 • Använd SPARQL 1.1 för att kontrollera
 • Skapa felmeddelanden (CONSTRUCT)

Presenter Notes

Finns text på svenska?

 1 PREFIX sch: <http://purl.org/net/schemarama#>
 2 
 3 CONSTRUCT{
 4 
 5   [] a sch:Warning;
 6     rdfs:isDefinedBy <http://rinfo.lagrummet.se/sys/validation/expected_lang.rq>;
 7     sch:message """Resurs [1]: förväntade något värde för egenskap [2] 
 8            på svenska, fann [3]."""@sv;
 9     sch:implicated (?thing ?prop ?value);
10     dct:source ?context .
11 
12 } WHERE{
13   GRAPH ?context{
14     ?thing ?prop ?value .
15     FILTER(?prop in (dct:title, dct:description))
16     MINUS{
17       ?thing ?prop ?anyvalue .
18       FILTER(langMatches(lang(?anyvalue), 'sv'))
19     }
20   }
21 }

Presenter Notes

Verifiera kardinalitet

 1 CONSTRUCT{
 2 
 3   [] a sch:Warning;
 4     sch:message """Resurs [1]: inget värde angivet för egenskap [2] 
 5            (ska vara minst [3])."""@sv;
 6     sch:implicated (?thing ?baseprop ?cardinality) .
 7 
 8 } WHERE{
 9 
10   ?restr a owl:Restriction;
11     owl:onProperty ?baseprop;
12     (owl:minCardinality | owl:cardinality) ?cardinality .
13 
14   FILTER(?cardinality > 0)
15 
16   GRAPH ?context{ ?thing a ?type . }
17 
18   ?type rdfs:subClassOf+ ?restr .
19 
20   FILTER NOT EXISTS{
21     ?prop rdfs:subPropertyOf* ?baseprop .
22     GRAPH ?context { ?thing ?prop ?value . }
23   }
24 
25 }

Presenter Notes

URI-rymden

Presenter Notes

Varianter

http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1999:175
http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1899:bih_40_s_3
http://rinfo.lagrummet.se/publ/saeifs/1983:1
http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1999:175/konsolidering/1999-03-25
http://rinfo.lagrummet.se/publ/tsfs/2010:182
http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/nja/2005:57
http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/nja/2005/s_523
http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/nja/1913/not/b_418
http://rinfo.lagrummet.se/publ/dom/hd/b333-04/2005-06-17
http://rinfo.lagrummet.se/publ/avg/jk/874-05-30
http://rinfo.lagrummet.se/publ/dir/1999:42
http://rinfo.lagrummet.se/publ/utr/ds/2005:26
http://rinfo.lagrummet.se/publ/utr/sou/2000:114
http://rinfo.lagrummet.se/publ/fm/2005:2
http://rinfo.lagrummet.se/publ/prop/2002/03:20
http://rinfo.lagrummet.se/publ/prop/1975:95

... många fler ...

Presenter Notes

CoIN

Composition of Identifier Names

Presenter Notes

 1 @prefix coin: <http://purl.org/court/def/2009/coin#> .
 2 @prefix : <http://rinfo.lagrummet.se/sys/uri/space#> .
 3 
 4 : a coin:URISpace;
 5   coin:base "http://rinfo.lagrummet.se";
 6   coin:slugTransform [
 7       coin:apply coin:ToLowerCase;
 8       coin:replace "é e", "å aa", "ä ae", "ö oe";
 9       coin:spaceReplacement "_";
10     ];
11 
12   coin:template [
13     coin:uriTemplate "/publ/{fs}/{arsutgava}:{lopnummer}";
14     coin:binding [
15         coin:variable "fs";
16         coin:property rpubl:forfattningssamling;
17         coin:slugFrom skos:altLabel
18       ], [
19         coin:variable "arsutgava";
20         coin:property rpubl:arsutgava
21       ], [
22         coin:variable "lopnummer";
23         coin:property rpubl:lopnummer
24       ]
25   ],

Presenter Notes

Presenter Notes